Weblog

Activiteitsverslag - de Metropoolregio

Deze laatste woensdag van november zijn we in Delft in gesprek gegaan over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor mij als Delftenaar uit het Leiden-Haaglanden-bestuur is dit dan ook een mooie thuiswedstrijd. Over het algemeen steek ik mijn energie logischerwijs in de avonden die we in deze stad organiseren. Voor mij is het neerzetten van zo'n bijeenkomst overigens niet de belangrijkste rede geweest om actiever te worden binnen de afdeling. Het organiseren van zo'n avond is naar mijn idee immers het middel voor het bereiken van onze doelen.

Terugkijkend op afgelopen woensdag geeft het veel voldoening om rond elven de deur van het café uit te lopen en mijn fiets te pakken. Onderwerpen die we binnen de JD besprek zijn weliswaar op Wikipedia te raadplegen, de manier waarop ze worden behandeld bewijzen keer op keer de toevoeging van onze activiteiten. Ik zal je meenemen in de sfeer van afgelopen keer. De setting was als volgt: in het bovenzaaltje van een café aan de Markt staat Lucas Vokurka, oud wethouder uit Delft en nu kwartiermaker bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Na een informele inloop waarbij iedereen rustig een drankje pakt, begint Lucas rond acht uur met de inleiding. Tegenover hem zit zijn college Bart Nijhof, raadslid voor D66 in Leidschemdam-Voorburg, die later het woord van hem overneemt. In ruim een uur tijd behandelen we tal van aspecten van deze bestuurlijke samenwerking. Ik bestrijd daarbij, ook bij dit onderwerp, dat het alleen te volgen is voor 'JD-insiders'. Iedereen die het onderwerp interessant vindt is welkom en 'kan meedoen'.

De activiteit van woensdag organiseerden we als afdeling samen met onze buurtjes van de JD afdeling Rotterdam. Ook wij bundelen immers onze krachten als dat kan ;-)  Deze Metropool-activiteit was daar logischerwijs de perfecte kans voor. 

D66 zuid-holland regiocongres

De provincie is niet mega populair, sexy en cool... Maar, wat is als jongerenorganisatie mooier dan dat je als afdeling concrete invloed kan uitoefenen op de vorming van beleid in je regio? Tijdens een ledenactiviteit over de provincie eerder deze maand hebben we amendementen opgesteld en uiteindelijk ook ingediend met betrekking tot het Nachtnet, stages en meer. Dat onze leden actief bezig zijn met de provincie is goed nieuws op zich. Het betekent namelijk dat jongvolwassen zich bezig houden met politiek en ook de verantwoordelijkheid nemen mee te denken in plaats van langs de zijlijn te roepen.

Vandaag was een goede dag voor onze Jonge Democraten afdeling. We zijn er namelijk in geslaagd om het provinciaal verkiezingsprogramma in positieve zin bij te stellen en daar net iets meer jonge frisse input aan te geven. Een nauwe samenwerking tussen JD-Leiden-Haaglanden en JD-Rotterdam, én het lobbywerk van onze Secretaris-Politiek Leon Bosma hebben ervoor gezorgd dat er twee amendementen zijn aangenomen die concrete invloed hebben, specifiek op jongeren.

Met het amendement: "Houd het nachtnet op de rails" hebben we ervoor gezorgd dat D66 in provincie gaat streven naar het uitbreiden van het nachtnet en het verbeteren van de aansluitingen van het nachtnet.

Daarnaast gaat de provincie het goede voorbeeld geven door zorg te dragen voor een ruim aanbod aan stageplekken bij de Provincie voor alle opleidingsniveaus, om zo de aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren.

Kortom een fantastisch resultaat! Laten we deze constructieve houding vasthouden en zorgen dat we als Jonge Democraten blijvend constructieve input kunnen leveren aan D66.

De nieuwe voorzitter

Het is alweer september, de tijd is gevlogen sinds de bestuursverkiezing op 17 juni. Rond half elf schonk de afdelingsvergadering mij het vertrouwen om afdelingsvoorzitter te mogen worden. Daarvoor heb ik de functie van Algemeen Secretaris mogen vervullen voor deze afdeling. Voor mij was de switch van Algemeen Secretaris naar voorzitter even wennen. Ineens moet je vergaderingen leiden in plaats van notuleren. Deze zomer hebben veel mensen zich al hard ingezet voor het zomeroffensief en om de start van de activiteitenperiode deze maand voor te bereiden, daarvoor mijn dank.

Ook is voor ons als bestuur de kop eraf, afgelopen dinsdag hebben we voor het eerst sinds juni weer als geheel bestuur vergaderd. De constructieve vergaderingen, getypeerd door een plezierige sfeer, geven mij al het vertrouwen dat we een mooie periode tegemoet gaan met de afdeling. Ik merk dat elke individuele bestuurslid heeft nagedacht over persoonlijke doelstellingen en dat iedereen barst van de ideeën. Ik heb mezelf het doel gesteld om de stijgende lijn, die Charlotte en Milan hebben ingezet, door te trekken. Als bestuur willen wij de inhoudelijke kwaliteit en de regelmaat van activiteiten doorzetten. Ook hechten we veel waarde aan de gezellige en toegankelijke sfeer van onze afdeling! Tijdens de drukke verkiezingsperiode aan het begin van het jaar hebben de verschillende werkgroepen die onze afdeling rijk is naar mijn mening iets te weinig aandacht gekregen. Het activeren en onderhouden van de bestaande werkgroepen zal daarom ook een van de zaken zijn waar ons bestuur zich op zal focussen. Een andere bijkomstigheid van de drukke verkiezingsperiode is dat we de contacten met de verschillende D66 afdelingen weer hebben aangehaald. Als de situatie zich ervoor leent willen wij deze samenwerking met de D66 afdelingen natuurlijk verder voortzetten! Ook willen we ons alvast gaan oriënteren op de provinciale statenverkiezingen in maart komend jaar. Kortom, we hebben genoeg te doen de komende tijd!

Klimaatavond in Delft

Door: Charlotte de Roon

Op 26 november schetste dr. ir. Gerard Dijkema, associate professor aan de TU Delft, een alarmerend beeld van de klimaatverandering. “Klimaatverandering is al gaande en zal de komende tijd verder toenemen”.  Ongeacht de vraag in hoeverre de mens schuldig is aan deze klimaatveranderingen, is het hoog tijd om na te denken over mitigatie en adaptatie. “Dit is niet het leukste verhaal om de mensen te vertellen”.

Door: Charlotte de Roon

Op 26 november schetste dr. ir. Gerard Dijkema, associate professor aan de TU Delft, een alarmerend beeld van de klimaatverandering. “Klimaatverandering is al gaande en zal de komende tijd verder toenemen”.  Ongeacht de vraag in hoeverre de mens schuldig is aan deze klimaatveranderingen, is het hoog tijd om na te denken over mitigatie en adaptatie. “Dit is niet het leukste verhaal om de mensen te vertellen”.

Zonnestralen verwarmen het oppervlakte van de aarde. Deze warmte straalt weer terug de ruimte in, maar wordt tegengehouden door verschillende gassen, zoals CO2, die aanwezig zijn in onze atmosfeer. Warmte-energie wordt dus vastgehouden en waar energie zich opstapelt, stijgt de temperatuur. Dit mechanisme staat bekend als het  broeikaseffect. De resultaten van verschillende studies zijn ondubbelzinnig (zie de verschillende rapporten hieronder vermeld). Er zijn veranderingen zichtbaar in land- en oceaantemperatuur, neerslag, hoeveelheid poolijs, vegetatie, de zuurgraad van de oceaan, etc. Waar bijvoorbeeld vroeger zonnestralen weerkaatst werden op ijs- en sneeuwvlaktes, zijn deze vlaktes nu weggesmolten. De warmte wordt opgenomen door de oceanen, de temperatuurstijging van het zeewater zorgt voor een stijging van de zeespiegel. Daarnaast stijgt de zuurgraad van het water onder andere door de hoge concentratie CO2 in de atmosfeer. We zijn slechts een paar tienden verwijderd van een cruciale drempelwaarde waardoor organismen als bijvoorbeeld koraal en  schelpdieren afsterven. Terwijl dergelijke organismen juist een belangrijke rol vervullen in de afbraak van CO2.

De veranderingen kunnen vergaande gevolgen hebben. Zo neemt de kans op ernstige overstromingen steeds toe. Landen als Australië en Japan zijn zich hier al flink op aan het voorbereiden. Nederland behoort uiteraard tot de risicogebieden. Het gevaar komt niet alleen van de zee, maar ook grote rivieren als de Rijn zullen buiten hun oevers treden en ondergelopen polders zullen langzamer leeglopen door de stijging van de zeespiegel. Gerard Dijkema houdt zich bezig met innovaties op het gebied van onze infrastructuur. Hoe moeten we omgaan met grote fabrieken die in een risicogebied staan? En hoe gaan we om met extreem weer bij drukke autowegen? De boodschap van Gerard Dijkema is duidelijk: nu actie ondernemen betekent “no regret”.

Annika Fawcett, werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertelt over de samenwerkingen op mondiaal gebied om mitigatie en adaptatie te bewerkstelligen. Het YouTube filmpje ‘The history of climate change negotiations’ illustreert op een leuke manier hoe mondiale samenwerkingen zich hebben ontwikkeld. De jaarlijkse klimaattop biedt de mogelijkheid om flink te onderhandelen over de te stellen doelen en deadlines die in het klimaatverdrag worden opgenomen. Waar vandaag nog het klimaatverdrag van 1992 van kracht is, werken alle VN landen nu aan het nieuwe mondiale akkoord van 2015. Dit wordt van kracht in 2020. In het nieuwe akkoord wordt het onderscheid tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden weggenomen en worden prikkels om de participatie van landen te vergroten toegevoegd.

De onderhandelingen gaan moeizaam, het gaat stapje voor stapje. De EU, die spreekt namens alle 28 lidstaten, is vooruitstrevend en gemotiveerd om het goede voorbeeld te geven. In de 21e-eeuwse samenwerking gaat het niet meer om de nationale staten zelf, maar het grotere geheel. De vraag is alleen of we niet te langzaam gaan. Zelfs als op dit moment alle uitstoot stopt, zullen we nog lange tijd (de gevolgen van) klimaatveranderingen ondervinden.

Fact checking:
IPCC 5th Assessment - ‘Climate Change 2013: The Physical Science Basis’
The World Bank – ‘Turn down the heat: why a 4°C warmer world must be avoided’
World energy outlook 2013
RIVM – ‘The effects of climate change in the Netherlands’

Avond over Inlichtingendienst met Constant Hijzen


Door: Marloes Vernooijs 

Op een regenachtige avond komen de Jonge Democraten op 5 november bijeen in een donker zaaltje midden in Leiden. De Koude Oorlogssfeer van de zaal sluit goed aan bij het gespreksonderwerp van de avond. Promovendus Constant Hijzen komt namelijk vertellen over zijn onderzoek naar de Inlichtingendienst in Nederland. Sinds 2009 promoveert hij bij het Centre for Terrorism and Counterterrorism aan de Campus Den Haag. Hij onderzoekt de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de constructie van vijand- en dreigingsbeelden. Hier schreef hij onder andere over voor de Groene Amsterdammer en voor Socialisme&Democratie.


Door: Marloes Vernooijs

Op een regenachtige avond komen de Jonge Democraten op 5 november bijeen in een donker zaaltje midden in Leiden. De Koude Oorlogssfeer van de zaal sluit goed aan bij het gespreksonderwerp van de avond. Promovendus Constant Hijzen komt namelijk vertellen over zijn onderzoek naar de Inlichtingendienst in Nederland. Sinds 2009 promoveert hij bij het Centre for Terrorism and Counterterrorism aan de Campus Den Haag. Hij onderzoekt de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de constructie van vijand- en dreigingsbeelden. Hier schreef hij onder andere over voor de Groene Amsterdammer en voor Socialisme&Democratie

Geschiedenis van de Inlichtingendienst
In zijn introductie neemt Constant ons kort mee door de geschiedenis van de Nederlandse Inlichtingendienst. In 1913 werd de derde sectie van de Generale Staf (GS III) opgericht, een modernisering van de op documentatie gerichte Studiebureau Vreemde Legers. Met het hoofdkantoor op de Lange Voorhout was de GS voornamelijk een militaire inlichtingendienst. Revolutionaire bewegingen leken de wereld te overspoelen. In Rusland vond in 1917 de Russische Revolutie plaats, in 1918 brak in Duitsland revolutionaire onrust uit – een reden voor SDAP voorman Troelstra om in november 1918 een revolutionaire rede te houden in het parlement. Dit zou achteraf misplaatst blijken, de revolutie kwam niet. Toch zat de schrik er goed in. Reden voor het Nederlandse gezag om de Centrale Inlichtingendienst (CI) op te richten, die verborgen werd onder de vleugels van GS III. Niet zozeer uit een paniekerige angst voor de revolutie, maar om bestuurders in te lichten en incidenten zoals in Rotterdam te voorkomen. Toch bleef de dienst erg kleinschalig; het stond niemand precies voor ogen waar deze nou toe diende. Een inlichtingendienst leek nodig, maar niemand wilde er voor betalen. 

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd een keerpunt. Constant geeft hier twee voorbeelden, het Venlo-incident en de Englandspiel, die ervoor zorgden dat de Regering in Londen meer oog kreeg voor de dienst. Na de oorlog zagen ministers deze dienst graag onder hun ministerie vallen. Het was Drees die er voor zorgde dat de geheime dienst (BvD) onder Binnenlandse Zaken viel. Op dat moment had de BvD een sterk anticommunistisch karakter. Veel gebeurde achter de schermen en er was weinig transparantie. Dit veranderde pas in de jaren ’60. Nog later, namelijk in ’87, kwam er wetgeving voor de dienst. Onder Arthur van Leeuwen vond er een reorganisatie plaats. Hij maakte de dienst transparanter door ‘zijn’ mensen het land in te sturen en te vertellen over de BvD.

Parlementaire controle
Sinds 2002 is de geheime dienst Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gaan heten. Hoe zit het met het huidige klimaat rond deze dienst? Om verschillende redenen is de dienst groter geworden. Zorgelijk vindt Constant Hijzen dat de AIVD heeft meer budget en bevoegdheden heeft gekregen, maar dat de parlementaire controle te wensen overlaat. Politici weten niet goed waar de dienst mee bezig is. Deze desinteresse noemt hij gevaarlijk. Wel is er een Commissie Stiekem, waar de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer in zitten. Maar zoals Bolkestein (VVD) al eens zei: ‘Je bent bezig met wat de volgende dag in de krant staat en dat is nooit de BvD’. Hoe zou deze controle en het debat hierover beter kunnen? De zaal heeft hier wel een mening over, met name als het gaat over de privacy van burgers. Volgens Pieter zou de minister een betere verantwoording aan de Kamer moeten afleggen. Daarnaast gaat het over technische ontwikkelingen. Als je niet weet wat je hanteert dan kun je het ook niet controleren, vult Bob Boot hem aan. Wanneer je iets niet snapt, zouden alarmbellen bij je moeten rinkelen. Wat betreft privacy is er sowieso een algemene desinteresse, zo wordt gesteld. Zowel bij burgers als bij politici. Iedere agent kan nu onze data doorzoeken. Dat is kwalijk. 

Waar ligt de grens?
De Dienst valt dit niet te verwijten, deze is er op ingericht om veel informatie in te winnen. De grenzen worden om die reden automatisch opgezocht. In de politiek moet het gesprek gevoerd worden waar dit goed voor is. Ligt hier een rol voor Europa? Constant denkt van niet. Nationale belangen staan hier voorop. Het gaat over nationale veiligheid. En in multilaterale verbanden knopen doorhakken, blijft lastig. Daar moeten landen veiligheid voor inleveren en daar zijn ze niet zo snel toe bereid. Het is opmerkelijk dat juist in een tijd waarin publieke steun belangrijk is de AIVD nog steeds geen goed verhaal heeft over de geslotenheid waarmee zij opereren. Er is een duidelijke spanning tussen legitimiteit en bronnengeheim. Hoe zouden burgers meer inzicht kunnen krijgen in het dossier dat de Inlichtingendienst van hen heeft aangemaakt? Bob oppert een Digidmap met je eigen AIVDdossier. Paul Breitbarth grapt dat de Digidbeveiliging wel wat te wensen overlaat. 

Tot slot wordt er over nagedacht hoe het nu komt dat er in Nederland nog zo weinig kritiek is op de geheime dienst. Misschien de ‘open gordijnenmentaliteit’, we hebben niks te verbergen en echte onveiligheid kennen we niet. Daarnaast is ons vertrouwen in de overheid veel groter dan in andere landen. Wellicht dat hier binnenkort verandering in komt. In veel Westerse landen heeft Snowden al voor enige argwaan jegens de overheid gezorgd. De discussie over Snowden, NSA en Merkel werd onder het genot van een biertje gevoerd. Buiten regende het en binnen bleef het nog lang onrustig. 

Nieuws

Congresboek JD Leiden Haaglanden 15 december 2015

Beste allemaal, Het congresboek van de JD Leiden Haaglanden kun je bezichtigen via deze link. We hopen dat jullie er klaar voor zijn en net zoveel zin hebben als wij in een terugblik op het afgelop...

Lees meer...

Weblog

Activiteitsverslag - de Metropoolregio

Deze laatste woensdag van november zijn we in Delft in gesprek gegaan over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor mij als Delftenaar uit het Leiden-Haaglanden-bestuur is dit dan ook een mooie t...

Lees meer...

dinsdag 21 november 19:30
Fake News en Populisme - Leiden-Haaglanden
zaterdag 25 november 10:00
Day of the Middle East - Landelijk
dinsdag 28 november 19:30
Politiek Poker - Leiden-Haaglanden
donderdag 30 november 19:30
Campagnebrainstorm - Leiden-Haaglanden
zaterdag 02 december 11:00
PI-Dag - Politiek Inhoudelijke Dag - Landelijk
dinsdag 05 december 19:30
AAV 5 december - Leiden-Haaglanden
donderdag 07 december 19:30
Schrijfmarathon voor Amnesty - Landelijk
donderdag 14 december 12:00
IFLRY Congres - Landelijk

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitter

© 2017 Jonge Democraten